Z wizytą w magicznej Piątce

5 mar­ca br. goś­cil­iśmy wyjątkowych Goś­ci — przyszłych naszych Uczniów i Ich Rodz­iców. Było mag­icznie, tajem­nic­zo, nas­tro­jowo, radośnie i gwarnie. Dzieci baw­iły się na ścieżce rekrea­cyjno-sportowej, grały w szachy, kon­struowały robo­ty, wykony­wały ekspery­men­ty fizy­czno-chemiczne, brały udzi­ał w licznych konkur­sach z nagro­da­mi, odwiedz­iły foto­bud­kę, baw­iły się na mag­icznej macie…

To tylko nieliczne z atrakcji przy­go­towane na to wyjątkowe spotkanie. Fra­jdy było co niemi­ara. Dzięku­je­my za tak liczne przy­by­cie i fan­tasty­czny zas­trzyk energii. Zaprasza­my do Piąt­ki!

Gale­ria zdjęć