Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone

Szanowni Państ­wo,
Od 12 do 25 mar­ca br., ze wzglę­du na bez­pieczeńst­wo zdrowotne Państ­wa oraz dzieci, zaję­cia dydak­ty­czno-wychowaw­cze w naszej szkole zostaną zaw­ies­zone. 12 i 13 mar­ca 2020r.  świ­etli­ca szkol­na będzie czyn­na dla tych dzieci, których Rodz­ice nie są w w stanie zapewnić im opie­ki. O zmieni­a­jącej się sytu­acji będziemy Państ­wa infor­mować, poprzez dzi­en­nik elek­tron­iczny.

Dro­ga Uczennico/Drogi Uczniu,
Pamię­taj o swoim bez­pieczeńst­wie. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komu­nikac­ja pub­licz­na, kino, teatr, cen­tra hand­lowe).
Prz­er­wa w funkcjonowa­niu szkoły nie powin­na oznaczać dni wol­nych od nau­ki. Odpowiedzial­nie wyko­rzys­taj czas zaw­ieszenia zajęć. Przeczy­taj ulu­bioną książkę, spróbuj uzu­pełnić swo­je wiado­moś­ci lub rozwi­jaj kom­pe­tenc­je. Sko­rzys­taj przy tym z dar­mowej plat­formy epodreczniki.pl i mate­ri­ałów rekomen­dowanych przez Two­jego nauczy­ciela, który w najbliższym cza­sie przekaże Tobie kanała­mi elek­tron­iczny­mi mate­ri­ały do samodziel­nej pra­cy w domu.
Przestrze­gaj w domu zasad higieny i czys­toś­ci pomieszczeń, w których prze­by­wasz.
Zapoz­naj się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach