Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone

Szanowni Państwo,
Od 12 do 25 marca br., ze względu na bez­pieczeństwo zdrowotne Państwa oraz dzieci, zaję­cia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole zostaną zaw­ies­zone. 12 i 13 marca 2020r.  świ­etlica szkolna będzie czynna dla tych dzieci, których Rodz­ice nie są w w stanie zapewnić im opieki. O zmieni­a­jącej się sytu­acji będziemy Państwa infor­mować, poprzez dzi­en­nik elektroniczny.

Droga Uczennico/Drogi Uczniu,
Pamię­taj o swoim bez­pieczeńst­wie. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komu­nikacja pub­liczna, kino, teatr, cen­tra hand­lowe).
Prz­erwa w funkcjonowa­niu szkoły nie powinna oznaczać dni wol­nych od nauki. Odpowiedzial­nie wyko­rzys­taj czas zaw­ieszenia zajęć. Przeczy­taj ulu­bioną książkę, spróbuj uzu­pełnić swoje wiado­mości lub rozwi­jaj kom­pe­tencje. Sko­rzys­taj przy tym z dar­mowej plat­formy epodreczniki.pl i mate­ri­ałów rekomen­dowanych przez Two­jego nauczy­ciela, który w najbliższym cza­sie przekaże Tobie kanałami elek­tron­icznymi mate­ri­ały do samodziel­nej pracy w domu.
Przestrze­gaj w domu zasad higieny i czys­tości pomieszczeń, w których prze­by­wasz.
Zapoz­naj się z poniższymi informacjami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach