Wyjątkowi Ósmoklasiści, egzamin inny niż wszystkie!

 

Dzisi­aj uczniowie klas ósmych przys­tąpili do pier­wszej częś­ci egza­minu kończącego szkołę pod­sta­wową, tes­tu z języ­ka pol­skiego. Był to egza­min wyjątkowy… W maseczkach, z pomi­arem tem­per­atu­ry, dezyn­fekcją rąk i przede wszys­tkim z zachowaniem bez­piecznego dys­tan­su!!! Jedynie stres był taki sam jak każdego roku, choć w tym zdawał się jak­by więk­szy, emocji nie ukryło się przez wskazaniem ter­mometru…

Na szczęś­cie wszys­tko odbyło się bez kom­p­likacji i zachowaniem wszys­t­kich pro­ce­dur. Jutro egza­min z matem­aty­ki, a w czwartek z języ­ka ang­iel­skiego i niemieck­iego. Powodzenia! Trzy­mamy za Was kciu­ki!

Dzień 2, matem­aty­ka

Dzień 3, języ­ki