Międzynarodowy Dzień Kropki

Świę­towal­iśmy 15 wrześ­nia w naszej szkole Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki. To coraz bardziej pop­u­larne świę­to kreaty­wnoś­ci, odwa­gi i zabawy. Nasi uczniowie jak zawsze stanęli na wysokoś­ci zada­nia, wyko­rzys­tu­jąc bohaterkę świę­ta na każdej lekcji. Oto gale­ria.