Festiwal Kolęd

Olek Kalem­ba z kasy III b oraz Maja Gontar­czyk  z klasy V b wys­tąpili na I Miejskim Fes­ti­walu Kolęd i Pas­torałek Żary 2020 online. Fes­ti­w­al zor­ga­ni­zowany był przez Łuży­ck­ie Sto­warzysze­nie Artysty­czno — Kul­tur­alne “Żaranin” oraz Urząd Mias­ta w Żarach pod  patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary.

Olek i Maja swoim śpiewem zyskali uznanie Rady Artysty­cznej i otrzy­mali tytuły lau­re­a­ta w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów artysty­cznych.