Klasa 1a — najlepsi czytelnicy szkoły!!!

Najmłod­si czytel­ni­cy szkoły z p. Moniką Sokalską ponown­ie odwiedzili bib­liotekę. Byli tuż przed rozpoczę­ciem edukacji zdal­nej, ter­az pojaw­ili się tuż po jej zakończe­niu.

Nasi czytel­ni­cy na medal 🏆🥇🏅🏆 z najwyższą śred­nią czytel­nict­wa w szkole 👏👏👏wypoży­czyli książ­ki 📕📗📘 oraz otrzy­mali, w ramach akcji “Mała książ­ka — wiel­ki człowiek”, której celem jest rozwój czytel­nict­wa wśród dzieci unikalną pozy­cję pt. “Pier­wsze abecadło” oraz broszurę infor­ma­cyjną dla rodz­iców i opiekunów “Książką połączeni, czyli uczymy się czy­tać razem”. Pro­jekt real­i­zowany jest ze środ­ków Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego pod patronatem Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej. Dzięku­je­my i do zobaczenia w kole­jny czwartek 😉