Kosmiczne Czytanie z nagrodami i wyróżnieniem dla naszych Uczniów!

Miło nam ogłosić, że w ramach XV edy­cji Międzyszkol­nego Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS nasi Uczniowie oraz Ich Rodz­ice zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni. Nagrody otrzy­mali: Alek­sander Bartkowiak i Pani Agniesz­ka Bartkowiak oraz Hania Kopala i Pan Tomasz Kopala, a na wyróżnie­nie zasłużyły: Tosia Syguła z Panią Moniką Sygułą.

Konkurs zor­ga­ni­zowała MBP w Żarach z okazji przy­pada­jącej w tym roku 100. roczni­cy urodzin Stanisława Lema, jed­nego z najpop­u­larniejszych pol­s­kich pis­arzy gatunku sci­ence-fic­tion. Zadanie konkur­sowe pole­gało na nagra­niu czy­tanego przez parę (dziecko-dorosły) frag­men­tu książ­ki  o tem­atyce związanej z Kos­mosem.
Grat­u­lu­je­my pasji do czy­ta­nia oraz odwa­gi! 😉 Oklas­ki!!!