Mogę innym dużo dać!

W naszej szkole real­izu­je­my autors­ki pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny JesteśMy razem! Uczniowie klas 1–3 zas­tanow­ili się, poroz­maw­iali i pokaza­li wszys­tkim, że mają w sobie całe morze dobra, którym mogą dzielić się z inny­mi.