Kiedy na dworze upały…

Kiedy upał doskwiera, zawsze moż­na usiąść w cie­niu brzozy 😉 i poczy­tać… Na przykład “Kicię Kocię”, jak to robią najlep­sze czytel­nicz­ki, z najlepiej czy­ta­jącej klasy w szkole!!!

Bib­liote­ka przy­pom­i­na o zwro­cie książek wypoży­czanych indy­wid­u­al­nie.  Podręczni­ki odbier­a­ją od Was wychowaw­cy.