Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodz­ice i Absol­wen­ci,
infor­mu­je­my, że 9 lip­ca 2021r. w sekre­taria­cie szkoły będą do odbioru zaświad­czenia o wynikach egza­minu ósmok­la­sisty.
Zaprasza­my:
klasa 8a  godz. 9.00
klasa 8b  godz. 10.00
Po odbiór zaświad­czeń proszę zgłaszać się z dowo­dem osobistym/legitymacją. W przy­pad­ku osób upoważnionych do odbioru zaświad­czenia oprócz doku­men­tu tożsamoś­ci należy okazać pisemne upoważnie­nie.
Przy­pom­i­namy o zachowa­niu dys­tan­su społecznego, posi­ada­niu maseczek oraz włas­nego dłu­gopisu (pok­witowanie w Księdze Absol­wen­ta odbioru zaświad­czenia).
Oso­by, które nie odbiorą zaświad­czeń o wynikach w podanym ter­minie mogą zgłosić się do sekre­tariatu szkoły w dniu 12 lip­ca 2021r. w godz. 7.00–12.00.