Festiwal Piosenki Sława 2021

25 lip­ca br. na sławskiej plaży odbył się XXI Finał Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” Sława 2021. Swo­je zdol­noś­ci wokalne zaprezen­towało 36 osób (choć do finału zak­wal­i­fikowało się 50 osób), które wyło­niono pod­czas dwóch etapów elim­i­nacji. Uczest­ni­cy rywal­i­zowali w 4 kat­e­go­ri­ach wiekowych. Komis­ja konkur­sowa obrad­owała w składzie:
1. Mar­iusz Woź­ni­ak – muzyk, aranżer, wokalista – Prze­wod­niczą­cy Jury
2. Mał­gorza­ta Tryczyńs­ka — ped­a­gog, nauczy­ciel wychowa­nia muzy­cznego
3. Katarzy­na Starow­icz-Łuczak — muzyk, wokalist­ka zespołu TOKA

Wśród final­istów zaprezen­towała się mło­da żars­ka wokalist­ka, uczen­ni­ca Szkoły Pod­sta­wowej nr 5, Maja Gontar­czyk, która za wyko­nanie piosen­ki „Song trzy­ma­ją­cych ściany” otrzy­mała trze­cią nagrodę w II kat­e­gorii wiekowej.

Wszyscy uczest­ni­cy Finału Fes­ti­walu otrzy­mali pamiątkowe dyplomy, zwycięz­cy i oso­by wyróżnione otrzy­mali dyplomy oraz nagrody rzec­zowe.