Święto Lasu i Ochrony Klimatu

4 wrześ­nia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w imprezie pod chmurką „Świę­to Lasu i Ochrony Kli­matu” zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Natu­ra Pol­s­ka. Pod­czas plen­erowej imprezy sadzil­iśmy las, sprzą­tal­iśmy Zielony Las, bral­iśmy udzi­ał w pokazach rzeź­bi­enia w drewnie i czer­pa­nia papieru, a także pokazach i warsz­tat­ach doty­czą­cych ochrony kli­matu.

Uczyliśmy się odróż­ni­ać grzy­by jadalne od tru­ją­cych, bral­iśmy udzi­ał w zaję­ci­ach doty­czą­cych oszczędza­nia wody, recyk­lin­gu odpadów, tworzenia łąk kwiet­nych. Nasi uczniowie chęt­nie oglą­dali filmy o kli­ma­cie oraz prezen­tację urządzeń związanych z odnaw­ial­ny­mi źródła­mi energii.