Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

W Między­nar­o­dowym Miesiącu Bib­liotek Szkol­nych, jakim jest październik, przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – II Między­nar­o­dowej edy­cji VI Ogólnopol­skiej akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. W ubiegłym roku wzięło w niej udzi­ał 149 851 osób z całego świa­ta, m.in. z Litwy, Kazach­stanu, Por­tu­galii i Francji.

Akcję przeprowadzil­iśmy w ostat­nim tygod­niu październi­ka. Wzięło w niej udzi­ał 362 uczniów oraz 13 nauczy­cieli, a także 3 pra­cown­ików obsłu­gi (łącznie 378 osób). Czy­tano przede wszys­tkim w klasach, ale także w innych mniej kon­wencjon­al­nych miejs­cach: na boisku szkol­nym, pod wiatą, w bib­liotece i świ­etl­i­cy, sali gim­nasty­cznej, na placu zabaw czy na kory­tarzu. Star­si uczniowie chęt­nie czy­tali młod­szym rocznikom, nauczy­ciele poloniś­ci swoim kla­som. Do bicia reko­r­du przy­czyniły się także Panie z obsłu­gi, którym serdecznie dzięku­je­my!

Przy­pom­ni­jmy celem akcji jest m.in.

- pro­moc­ja czytel­nict­wa,

- inte­grac­ja,

- pokazanie uczniom, że czy­tanie jest ciekawe,

- zachęce­nie uczniów do się­ga­nia po książkę w każdej sytu­acji i każdym miejs­cu.

Czy w tym roku zostanie pobity ten reko­rd? Cieszymy się, że uczest­niczyliśmy w tej pró­bie! #prz­er­wanaczy­tanie

Oto foto­ga­le­ria.