Jedziemy do Krakowa

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XXII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2021. 7 listopa­da w elim­i­nac­jach naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk z piosenką „Kole­jowy sen”. Rada artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Jana Woj­da­ka postanow­iła do finału nomi­nować naszą młodą wokalistkę.

Finał Fes­ti­walu odbędzie się w dni­ach 13 — 14 listopa­da 2021 roku na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry. Grat­u­lu­je­my Mai dosta­nia się do finału i życzymy powodzenia w Krakowie.