Baśniowa rodzina w obiektywie — zdjęcie Jakuba nagrodzone I miejscem!

Dwo­je uczniów naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka z kl. IIa i Jakub Bidi­ak z kl. Ib, brało udzi­ał w ogólnopol­skim konkur­sie artysty­cznym pt. “Baśniowa rodz­i­na w obiek­ty­wie”. Miło nam poin­for­mować, że Jakub Bidi­ak zajął w nim I miejsce. W konkur­sie zwycięskie zdję­cie przed­staw­iało scenę z baj­ki pt. “Dziew­czyn­ka z zapałka­mi”. GRATULUJEMY!!! Prezen­tu­je­my obie prace.