Mała Książka — Wielki Człowiek

Co to jest książ­ka? To taki zbiór literek… To obraz­ki, wierszyki…Książka rozwi­ja wyobraźnię, dzię­ki niej sta­je­my się mądrze­jsi… To tylko nieliczne odpowiedzi pier­ws­zok­la­sistów, którzy odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. #małaksiążkawielkiczłowiek
Roz­maw­ial­iśmy o książce i bib­liotece, oglą­dal­iśmy filmi­ki na ten tem­at, baw­iliśmy się i robil­iśmy zdję­cia. Nagral­iśmy też krót­ki filmik 😉 Pola wie doskonale, co to jest książ­ka, ale zjadła ją trema! Kogo z dorosłych nie zja­da?


Na zakończe­nie spotka­nia uczniowie klasy 1a i 1b otrzy­mali prezen­ty:
„Pier­wsze abecadło” – antologię tek­stów najlep­szych pol­s­kich autorów dziecię­cych, m.in.: M. Musierow­icz, A. Onichi­mowskiej, R. Kosi­ka, A. Fredry, J. Twar­dowskiego, Ter­akowskiej i innych, w opra­cow­a­niu graficznym wybit­nej
ilus­tra­tor­ki Iwony Chmielewskiej;
„Książką połączeni, czyli uczymy się czy­tać razem” – broszurę, która jest porad­nikiem dla rodz­iców i opiekunów pod­powiada­jącą, jak wspier­ać dziecko w nauce czy­ta­nia, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i akty­wnoś­ci związane z tek­sta­mi z książ­ki;
oraz kreaty­wny alfa­bet – plakat z lit­era­mi do wyci­na­nia, który ma wspomóc naukę alfa­betu i czy­ta­nia.
Każdy otrzy­mał również zakłakład­kę do swoich książek.

Dzięku­ję za wiz­ytę i zapraszam ponown­ie!