Młody Ekolog na podium!!!

Ekolo­gia to nau­ka o naszym wspól­nym domu, w którym żyje­my, czyli środowisku”. Pier­wsze wzorce, jak dbać o wspól­ny dom, wynosimy z domu rodzin­nego. Michał Ganczar, uczeń kl. 1a wykon­ał pracę związaną z tem­atyką ochrony środowiska, za którą zajął I miejsce w XIV Ogólnopol­skim Konkur­sie “Ekolo­gia w moim domu”. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

W galerii prezen­tu­je­my wszys­tkie prace, które wzięły udzi­ał w konkur­sie.