Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państ­wo,

Drodzy Rodz­ice, przyszłych uczniów klasy I

rozpoczął się już nabór do klasy I w naszej szkole. Prosimy o uważne zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi zasad, ter­minów i kry­ter­iów obow­iązu­ją­cych przy naborze do klasy pier­wszej w nowym roku szkol­nym 2022/2023.

Wniosek moż­na pobrać z naszej strony inter­ne­towej albo oso­biś­cie w sekre­taria­cie szkoły.

Poniżej załącza­my:

  1. Zarządze­nie Bur­mistrza Mias­ta Żary (pobierz)
  2. Ter­miny rekru­tacji (pobierz)
  3. Załącznik nr 1- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I z obwodu szkoły (pobierz)
  4. Załącznik nr 2- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I spoza obwodu szkoły (pobierz)
  5. Wykaz ulic z obwodu naszej szkoły (pobierz)
  6. Potwierdze­nie woli przyję­cia (pobierz)
  7. Infor­ma­c­ja o dziecku (wypeł­ni­a­ją rodz­ice dziec­ka, które jest z obwodu szkoły, a obow­iązek szkol­ny będzie real­i­zowało w innej szkole) (pobierz)
  8. Oświadczenie–wypełniają rodz­ice dzieci spoza obwodu szkoły (pobierz)
  9. Oświad­cze­nie o miejs­cu zamieszka­nia wypeł­ni­a­ją rodz­ice dzieci nieza­mel­dowanych w obwodzie szkoły, ale zamieszkałych w obwodzie szkoły (pobierz)

Doku­men­ty- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I prosimy składać w sekre­taria­cie oso­biś­cie lub przesłać pocz­ta trady­cyjną w ter­minie do 11 mar­ca 2022r. do godziny 15:00.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że dni­ach 21, 28 luty 2022r. (poniedzi­ałek) oraz 9, 10 mar­ca 2022 (śro­da, czwartek ) sekre­tari­at szkoły będzie czyn­ny od godziny 7:00 – 16:30.

Wszelkie infor­ma­c­je dostęp­ne pod tele­fonem Tel: 68 470 45 77