Przedszkolaki z wizytą w naszej szkole

Dzieci z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 “Baj­ka” i Miejskiego Przed­szko­la nr 8 “Misia Usza­t­ka — Przy­ja­ciela Przy­rody” odwiedz­iły naszą. To było bard­zo udane spotkanie. Lekc­je ze starszy­mi kolega­mi, spotka­nia w bib­liotece, zaję­cia z robo­t­y­ki oraz świ­etli­ca wraz z mag­iczną ścianką.

Naszym goś­ciom wszys­tko się podobało, a najwięcej emocji wzbudz­iła nasza nowa atrakc­ja, czyli mag­icz­na ścian­ka. Dzięku­je­my za kole­jne już spotkanie i zaprasza­my do naszej szkoły!!!

Gale­ria