Śpiewający weekend

W piątek, 25 mar­ca 2022 roku, w sali kon­cer­towej Sławskiego Cen­trum Kul­tu­ry i Sportu, odbyły się pier­wsze elim­i­nac­je do XXII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy”. Na sce­nie wys­tąpiły dwie nasze młode wokalist­ki. W pier­wszej kat­e­gorii wiekowej Pola Paczkows­ka, za wyko­nanie piosen­ki „Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka”, otrzy­mała stat­uetkę małego mikro­fonu, nato­mi­ast Maja Gontar­czyk, w drugiej kat­e­gorii wiekowej, za wyko­nanie piosen­ki „Mał­gorza­ta bez mis­trza”, otrzy­mała wyróżnie­nie. Obie wokalist­ki otrzy­mały nom­i­nację do finału, który odbędzie się 26 czer­w­ca br. na sce­nie plen­erowej nad jeziorem sławskim.

Z tym samym reper­tu­arem w sobotę dziew­czę­ta zaprezen­towały się w etapie powia­towym Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki „PRO ARTE”. W pier­wszej kat­e­gorii wiekowej Pola została Lau­re­atką i otrzy­mała nom­i­nację do finału wojew­ódzkiego, nato­mi­ast Maja w trze­ciej kat­e­gorii wiekowej otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w kole­jnych konkur­sach i fes­ti­walach.