Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Dru­gi dzień to zwiedzanie Starego Mias­ta, wiz­y­ta w Łazienkach Królews­kich oraz nos­tal­giczny spac­er po warsza­wskiej nekropolii — Powązkach. Trze­ci dzień zarez­er­wowany był na spac­er po ogro­dach dachowych Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz wiz­ytę w Cen­trum Nau­ki Kopernik, która stała się okazją do licznych obserwacji, doświad­czeń oraz zadawa­nia pytań i poszuki­wa­nia odpowiedzi. Stoli­ca zach­wyciła wszys­t­kich. Niek­tórzy tam na pewno wrócą, wszak niejed­no jest jeszcze do odkrycia, zobaczenia i poz­na­nia, czego życzymy i uczniom i ich opiekunom. Nauczy­ciele, którzy towarzyszyli uczniom w podróży to: Mał­gorza­ta Matkows­ka, Graży­na Kra­jzewicz, Mał­gorza­ta Ostrows­ka i Andrzej Siwik.

Gale­ria z podróży