Festiwale, Festiwale …

21 maja 2022 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się 18 Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 40 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry w Warsza­w­ie, Gdańsku, Poz­na­niu, Wrocław­iu, Zduńskiej Woli, Leg­ni­cy oraz innych mniejszych ośrod­ków dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.


Naszą szkołę reprezen­towali Maja Gontar­czyk z klasy 7b oraz Pola Paczkows­ka z klasy 2b. Pod­czas prezen­tacji fes­ti­walowych dało się wyczuć napię­cie i stres u więk­szości młodych artys­tów. Rada Artysty­cz­na, po długich naradach, postanow­iła przyz­nać nagrody i wyróżnienia w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej do 10 lat za wyko­nanie piosen­ki „Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka” Pola Paczkows­ka zdobyła II miejsce. Serdecznie grat­u­lu­je­my.
Nie koniec dobrych muzy­cznych wiado­moś­ci. 21 maja ogłos­zono również nom­i­nację do drugiego eta­pu 27 Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” Tarnobrzeg 2022. Pier­wszy etap odby­wał się online – komis­ja na pod­staw­ie nadesłanych filmów nomi­nowała do II eta­pu najz­dol­niejszych młodych wokalistów. Na liś­cie nomi­nowanych znalazła się Maja Gontar­czyk która za wyko­nanie piosen­ki „W ryt­mie deszczu” w dni­ach 2 – 23 czer­w­ca będzie śpiewała w II etapie w jed­nym ze wskazanych ośrod­ków kul­tu­ry w kra­ju. Finał zaplanowano na wrze­sień 2022 roku w Tarnobrzegu???

Grat­u­lu­je­my.