Projekt ReFlex

Nasza szkoła przys­tąpiła do pro­jek­tu ReFlex, zainicjowanego przez Nes­tle Pol­s­ka oraz Pep­si­Co. Jego celem jest edukac­ja dzieci i młodzieży w zakre­sie praw­idłowego postępowa­nia z odpada­mi opakowań elasty­cznych. W tym tygod­niu goś­cil­iśmy przed­staw­iciela do spraw edukacji eko­log­icznej z ZZO Marszów. Pani przeprowadz­iła intere­su­jące zaję­cia poświę­cone zbiórce i recyk­lin­gowi odpadów.

W ramach pro­jek­tu uczniowie będą pra­cow­ać nad następu­ją­cy­mi zada­ni­a­mi konkur­sowy­mi:

Klasy I‑III przy­go­tu­ją w gru­pach plakaty zachę­ca­jące do zbiera­nia i recyk­lin­gu opakowań elasty­cznych w żół­tych pojem­nikach.
Klasy IV-VIII nagra­ją film, pokazu­ją­cy praw­idłowe postępowanie i recyk­ling opakowań elasty­cznych.
Na prace konkur­sowe moż­na będzie głosować na FB. Zaprasza­my do udzi­ału i głosowa­nia.