Odkrywaliśmy tajemnice Dolnego Śląska — wycieczka klasy 7a i 5a

Uczniowie klasy 7a i 5a zgłębiali tajem­nice Dol­nego Śląs­ka w Wałbrzy­chu i Nowej Rudzie. W Wałbrzy­chu zwiedzil­iśmy Cen­trum Nau­ki i Sztu­ki Stara Kopal­nia, czyli dawną Kopal­nię Węgla Kami­en­nego „Julia” („Thorez”). Naszy­mi prze­wod­nika­mi byli gór­ni­cy. Zwiedzil­iśmy i zobaczyliśmy m.in. chod­nik podziem­ny, kuźnię, zabytkowe maszyny wycią­gowe, hale tokarek i frezarek oraz wieżę widokową.

Nim udal­iśmy się do Nowej Rudy, zjedliśmy posiłek w McDon­ald’s. W kopal­ni węgla w Nowej Rudzie naj­ciekawszym punk­tem pro­gra­mu była prze­jażdż­ka podziem­ną kole­jką. W kopal­ni mogliśmy wszys­tkiego dotknąć, prze­sunąć czy pod­nieść, aby sprawdz­ić, jak cięż­ki był gór­niczy trud. Pełni wrażeń i sza­cunku dla pra­cy górni­ka wró­cil­iśmy do Żar.

Galeria1

Galeria2