Edukacja przez Szachy w Szkole

27 maja br. uczniowie żars­kich szkół będą rywal­i­zowali ze sobą w Turnieju Sza­chowym — Edukac­ja przez Szachy w Szkole. Jego orga­ni­za­torem jest Wydzi­ał Oświaty, Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Mias­ta Żary, patronatem objęła go Bur­mistrz Mias­ta Żary p. Danu­ta Madej, a kierown­ikiem i zarazem sędz­ią jest p. Bog­dan Hadryś.

O zale­tach gry w szachy moż­na pisać wiele, pod­kreślmy, że wspo­ma­ga ona rozwój inteligencji ucz­nia w zakre­sie log­iczno-matem­aty­cznym i przestrzen­nym. Turniej zostanie roze­grany w sys­temie szwa­j­carskim na dys­tan­sie 5 rund po 30 min na zawod­ni­ka. Na roz­gry­w­ki zaprasza­my do Hali Sportowej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach! Nasi uczniowi już ostro trenu­ją pod okiem p. Mirosława Kuczmy, co zobaczyć moż­na na załąc­zonych fotografi­ach.