Z wizytą w skansenie

Najmłod­si uczniowie naszej szkoły odwiedzili Muzeum Etno­graficzne w Ochli, w którym mogli zobaczyć, zwiedza­jąc drew­ni­ane chałupy z Dol­nych Łużyc, jak mieszkali kiedyś nasi  przod­kowie. To najwięk­szy w naszym kra­ju taki skansen. Znaczną część jego zbiorów stanow­ią dawne sprzę­ty rol­nicze, meble, trady­cyjne tkaniny i ubio­ry ludowe.

Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglą­dała wiele lat temu szkoła, w jakich ławkach siedzieli uczniowie, w jaki sposób pisali i liczyli. Niewielu wiedzi­ało, czym jest “dyscy­plina” na biurku nauczy­ciela 😉 Zobaczyliśmy warsz­tat tkac­ki, szews­ki i kraw­iec­ki. Odwiedzil­iśmy kuźnię. Spróbowal­iśmy zem­leć mąkę na chleb, skrę­cić powróz czy nabrać wody ze studni. Zgłę­bil­iśmy tem­at mąki, drożdży i rodza­jów chle­ba. Strze­lal­iśmy też z łuku. To była bard­zo ciekawa lekc­ja przeszłoś­ci.

Gale­ria