#bezprzedawNIEnia

Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego rozpoczęło kam­panię infor­ma­cyjną “#bezprzedawNIEnia”. Jej celem jest dotar­cie do sze­rok­iego grona odbior­ców w kra­ju i za granicą z przekazem o losach, tragedii i strat­ach państ­wa pol­skiego ponie­sionych w wyniku II wojny świa­towej oraz o braku zadośćuczynienia. Prezen­tu­je­my plakaty doty­czące kam­panii.