Dzień Kropki

15 wrześ­nia naszą szkołę oga­r­nęło krop­kowe sza­leńst­wo, na matem­atyce, infor­matyce, plas­tyce, w klasach młod­szych i starszych, w świ­etl­i­cy, bib­liotece i na wf! His­to­ria tego świę­ta rozpoczęła się od książ­ki Petera Reynold­sa „The Dot”. Jest to opowieść o dziew­czynce, która dzię­ki małej kropce zmieniła myśle­nie o sobie i uwierzyła we własne możli­woś­ci. Mamy nadzieję, że tego dnia każdy z Was czuł się sobą!