Bezpieczna droga do szkoły

“Bez­piecz­na dro­ga do szkoły”-zajęcia w świ­etl­i­cy szkol­nej. Na początku roku szkol­nego w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się zaję­cia związane z bez­pieczeńst­wem dzieci w drodze do i ze szkoły.