Dzień Kropki — część 2

15.09.2022r. obchodzil­iśmy w naszej szkole Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki. Wprowadze­niem do wspól­nej zabawy było obe­jrze­nie krótkiego fil­mu (w starszych klasach — po ang­iel­sku) nt. Krop­ki, która odmieniła życie małej Vashti. Dzię­ki niej dziew­czyn­ka uwierzyła w swo­je możli­woś­ci, stała się odważ­na i kreaty­w­na. Nasi uczniowie również mieli szan­sę, aby w tym dniu wykazać się kreaty­wnoś­cią i swoi­mi zdol­noś­ci­a­mi.

Stworzyliśmy sowę z plas­tikowych nakrętek, drze­wo naszych tal­en­tów, wiz­erunek królowej Elż­bi­ety II oraz piękne sowy kolorowane tech­niką krop­kową, ciekawe krop­kowe obraz­ki na ręcznikach papierowych, zmierzyliśmy się z krop­kowy­mi zada­ni­a­mi matem­aty­czny­mi oraz baw­iliśmy się krop­ką w 3D dzię­ki aplikacji Quiver. Grat­u­lu­je­my uczniom klasy 8D, którzy zwyciężyli turniej klas ósmych — najszy­b­ciej znaleźli krop­ki ze swoi­mi imion­a­mi ukryte na szkol­nych kory­tarzach. Warto również wspom­nieć o tym, że spaceru­jąc po naszej szkole moż­na było dostać zawro­tu głowy patrząc na kolorowe, krop­kowe stro­je naszych uczniów. Dzięku­je­my wszys­tkim za zaan­gażowanie i dobrą zabawę!

Gale­ria