Dzień Jabłka

Uczen­nice kl. 8 c przy­go­towały zabawy, które odby­wały się na prz­erwach. Uczniowie szukali ukry­tych papierowych jabłek, kolorowali i i w nagrodę otrzymy­wali cukier­ka. Moż­na było zro­bić pamiątkowe zdję­cie.