Projektujemy w Tinkercad

Klasa 7a rozpoczęła przy­godę z Tin­ker­cad. Jest to bezpłat­na aplikac­ja, która wyposaża nową gen­er­ację pro­jek­tan­tów i inżynierów w pod­sta­wowe umiejęt­noś­ci w zakre­sie innowacji: pro­jek­towanie 3D, elek­tron­i­ka i kodowanie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci