Przerwa na czytanie — idziemy na rekord!!!

W tym roku również przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – III Między­nar­o­dowej edy­cji akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. Akcję przeprowadzil­iśmy 20 październi­ka br. Wzięło w niej udzi­ał 362 uczniów oraz 15 nauczy­cieli.

Czy­tano przede wszys­tkim w klasach, ale także na boisku szkol­nym, w bib­liotece i świ­etl­i­cy, sali gim­nasty­cznej i mag­a­zynku sprzę­tu sportowego. Na krzesłach, mat­er­a­cach, ławkach i podłodze. Klasa Vb czy­tała frag­men­ty Bib­lii! Star­si uczniowie chęt­nie czy­tali młod­szym rocznikom, nauczy­ciele poloniś­ci swoim kla­som. Pod­czas bicia reko­r­du na szkol­nych kory­tarzach zapanowała cisza, jakiej nikt nigdy tutaj nie słyszał!!! Dzięku­je­my za akty­wny udzi­ał.

Czy w tym roku zostanie pobity ten reko­rd? Cieszymy się, że uczest­niczyliśmy w tej pró­bie! #prz­er­wanaczy­tanie

Fotorelac­ja