Mobilne Laboratoria Przyszłości

W czwartek, 27.10.2022r., goś­ciły u nas Mobilne Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci. Panowie, Paweł i Fil­ip, przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły prezen­tac­je z zakre­su druku 3D oraz sztucznej inteligencji, które mają na celu wzbudzać w ucz­ni­ach zain­tere­sowanie nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi.

Pokazy cieszyły się wielkim zain­tere­sowaniem, a rywal­iza­c­ja o jaszczur­ki wywołała moc emocji. Przy­pom­ni­jmy, ze Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci to inic­jaty­wa real­i­zowana przez MEiN we współpra­cy z Cen­trum Gov­Tech w Kance­larii Preze­sa Rady Min­istrów. Jej celem jest wspar­cie szkół pod­sta­wowych w budowa­niu kom­pe­tencji przyszłoś­ci z tzw. kierunk­ów STEAM (nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka oraz matem­aty­ka). Pod­czas tej wiz­y­ty ujawniły się nie tylko nowe tal­en­ty, ale także rozbudz­iły pas­je.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Mul­ti­me­dia 1

Mul­ti­me­dia 2