Photon ujarzmiony!

Pho­ton jest inter­ak­ty­wnym robot­em, który wspiera dzieci w roz­wo­ju pod­sta­wowych umiejęt­noś­ci z zakre­su pro­gramowa­nia i elek­tron­i­ki. Poma­ga w roz­wo­ju kreaty­wnoś­ci, zdol­noś­ci log­icznego myśle­nia, poz­na­niu pod­staw pro­gramowa­nia oraz zrozu­mie­niu dzi­ała­nia czu­jników, w które został wyposażony. #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Zdję­cia i filmy