Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Zestaw cechu­je się kolorowy­mi ele­men­ta­mi do budowy, łatwym w uży­ciu sprzętem elek­tron­icznym oraz intu­icyjnym językiem pro­gramowa­nia, opar­tym na Scratch! Zestaw zaw­iera aż 528 ele­men­tów, w tym LEGO Tech­nic oraz LEGO Clas­sic i jest przez­nac­zony do pra­cy samodziel­nej lub w grupie 2‑osobowej. Dos­tosowany dla dzieci w klasach 4–8 szkoły pod­sta­wowej oraz do zabawy w domu.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Mul­ti­me­dia