Światowy Dzień Życzliwości

Wiele się dzisi­aj dzi­ało. Samorząd Szkol­ny przy­pom­ni­ał koleżankom i kole­gom o wadze drob­nych gestów życ­zli­woś­ci, które potrafią roz­jaśnić każdy dzień. Uczniowie dzielili się dobrym słowem, dzię­ki czemu gazetkowe drze­wo nabrało pięknych barw.

Każdy uczeń miał także za zadanie znaleźć swo­ją parę (pośród różnych postaci z bajek, baśni, filmów), a następ­nie zatroszczyć się o nią okazu­jąc swo­ją życ­zli­wość. Klasy 1–3 szukały pary wśród różnych sym­boli. Nie zabrakło słod­kiego upominku w podz­iękowa­niu za dobre słowo, a śnieg spraw­ił dużo radoś­ci pod­czas prz­erw. Do jutra!! Bądźmy życ­zli­wi każdego dnia.