Prawa Dziecka

30 listopa­da odbył się apel doty­czą­cy praw dziec­ka. Uczniowie klas 1–4 dowiedzieli się od swoich starszych kolegów, jakie prawa przysługu­ją dzieciom oraz co to jest Kon­wenc­ja Praw Dziec­ka. Porus­zony został także tem­at obow­iązków dzieci, ponieważ są one równie ważne, jak przy­wile­je i prawa. Tem­aty­ka spotka­nia przed­staw­iona została w formie krótkiego wid­owiska teatral­nego, po którym nastąpiła recy­tac­ja wier­szy.

Apel zakońc­zony został piosenką o prawach dziec­ka wyko­naną przez Rafała z klasy 3a. Link Wszyscy uczniowie z energią włączyli się we wspólne śpiewanie.