Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Przez ostat­nie 2 tygod­nie uczniowie klasy ósmych pra­cow­ali na lekc­jach wos‑u nad pro­jek­tem eduka­cyjnym Mniejs­zoś­ci etniczne i nar­o­dowe w Polsce. Przy­go­towywali prace na tem­at Łemków, Romów, Karaimów oraz Tatarów. Młodzież ukraińs­ka oczy­wiś­cie na tem­at swo­jego nar­o­du. Zaprasza­my do obe­jrzenia naszej galerii w gab. 43.