Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?

Gru­pa uczniów z klasy 8c real­izu­je w ramach lekcji wos‑u zada­nia 2. eta­pu Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dziew­czyny, Hania Kopala i Emil­ka Wieczyńs­ka nagrały filmi­ki na tem­at: „Prawa i obow­iąz­ki osób uczą­cych się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich? Zaprasza­my do obe­jrzenia.

Filmy