Rekrutacja 2023/2024

Infor­ma­c­ja dla rodz­iców uczniów przyszłych klas I — rok szkol­ny 2023/2024 W dniu 22 mar­ca 2023r. o godzinie 13:00 zostanie podana do pub­licznej wiado­moś­ci lista kandy­datów przyję­tych i nieprzyję­tych do naszej szkoły ‑tabli­ca ogłoszeń na parterze. Pisemne oświad­cze­nie potwierdzenia woli przyję­cia do naszej szkoły dostęp­ne jest tutaj (kliknij). Ter­min składa­nia oświad­czenia do dnia 27 mar­ca 2023r. do godziny 15 :00 do sekre­tariatu szkoły.

Pisemne oświad­cze­nie potwierdzenia woli przyję­cia do SP5 w Żarach — druk