Powitanie wiosny w klasach I‑III

We wtorek 21 mar­ca przy­wital­iśmy wios­nę! Nie zabrakło śmiechu, kolorów, wspól­nej zabawy. Klasy I — III brały udzi­ał w Szkol­nym Pokazie Tal­en­tów. Każ­da klasa wyłoniła przed­staw­icieli pod­czas kla­sowego przeglą­du. Uczniowie zaprezen­towali swo­je zdol­noś­ci w wielu dziedz­i­nach — tańcu, śpiewie, grze na instru­men­tach muzy­cznych, gim­nastyce, karate, malarst­wie.

Pub­liczność żywo reagowała na poszczególne wstępy, dopin­gu­jąc młode tal­en­ty. Po częś­ci artysty­cznej przyszedł czas na wspól­ną zabawę. Dzieci wzięły udzi­ał w zabawach sportowych, a także śpiewały i tańczyły przy ulu­bionej muzyce.

Gale­ria zdjęć