Powitanie wiosny w klasach IV-VIII

Pow­i­tanie wios­ny w klasach 4 — 8 upłynęło na wspól­nej zabaw­ie. Każ­da klasa przy­go­towała gry i zabawy, w których brali udzi­ał inni uczniowie. Klasa — gospo­darza przyj­mowała kole­jno poszczególne grupy uczniów. W każdym gabinecie czekała na uczniów inna por­c­ja zabawy w postaci gry, zada­nia, wyzwa­nia. Było wesoło i kreaty­wnie. Wspól­ny czas poz­wolił na zacieśnie­nie więzi i budowanie pięknych wspom­nień.

Gale­ria