Wypływali” medale

W ubiegły piątek, na base­nie Wod­nik, odbyły się powia­towe zawody w pły­wa­niu szkół pod­sta­wowych. Bard­zo dobrze się zaprezen­towali się w nich nasi uczniowie, zdoby­wa­jąc drużynowo brą­zowy medal w kat­e­gorii dziew­cząt i chłopców. Nato­mi­ast w sztafe­tach dziew­czę­ta wypły­wały sre­brny medal, a chłop­cy brą­zowy.

Indy­wid­u­al­nie sre­brny medal w klasyku wywal­czyła Savelie­va Mary­na z kl. 4b. Pozostali uczniowie reprezen­tu­ją­cy naszą szkołę to: Anna Jaśkiewicz-Ziółkows­ka kl. 6a, Domini­ka Antczak kl.5b, Michali­na Saw­iuk kl.5b, Estera Mierze­jew­s­ka kl.5b, Mar­cel Saw­iuk kl.2b, Fil­ip Bujak kl.4b, Błażej Drzewińs­ki kl.4b i Łukasz Bujak kl.3a. Grat­u­lu­je­my!