Podsumowanie konkursów przedmiotowych

Nasz pod­wójny Lau­re­at, Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic, wziął wczo­raj udzi­ał w Żagańskim Pałacu Kul­tu­ry w pod­sumowa­niu konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W spotka­niu udzi­ał wzięli wszyscy lau­reaci ze szkół pod­sta­wowych, nauczy­ciele pracu­ją­cy z najlep­szy­mi ucz­ni­a­mi w wojew­ództwie oraz ich rodz­ice.

Przy­pom­ni­jmy, że Hubert jest Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego, który zwal­nia go z obow­iązku pisa­nia egza­minu ósmok­la­sisty z tego przed­mio­tu oraz Wojew­ódzkiego Konkur­su z Fizy­ki. Nasze­mu Lau­re­atowi jeszcze raz serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów oso­bistych i naukowych. Przy­pom­ni­jmy też, że uczeń pra­cow­ał pod kierunk­iem Pani Joan­ny Bog­danow­icz oraz Pani Mał­gorzaty Malewskiej, którym równie gorą­co grat­u­lu­je­my. Jak widzi­cie, szu­flad­kowanie uczniów według schematu human­ista / “ścisłowiec” nie zawsze się sprawdza.