Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Klasa 5a uczest­niczyła w wycieczce do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich. Najpierw posłuchali his­torii o Pałacu Buh­la w Bro­dach, następ­nie przes­zli ścieżką przy­rod­niczą “Od Sasa do lasa”, gdzie zapoz­nali się z różny­mi gatunka­mi drzew. Uczniowie zwiedzili także sale wys­ta­wowe oraz chęt­nie rozwiązy­wali zada­nia związane z lasem. Z wieży widokowej podzi­wiali piękną panoramę okol­i­cy. Wyciecz­ka odbyła wspól­nie z PTTK Żary. Klasa pożytecznie i eduka­cyjnie spędz­iła czas na wycieczce. To był fajny wspól­ny czas.