Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela wszys­tkim pra­cown­ikom naszej szkoły: Nauczy­cielom, Pra­cown­ikom Admin­is­tracji  oraz Per­son­elowi Szkoły, życzymy dużo zdrowia, radoś­ci, energii oraz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy.  Przy­pom­ni­jmy także, że w tym roku przy­pa­da 250. roczni­ca powoła­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej,  która została powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 październi­ka 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego. W Rzeczy­pospo­litej Obo­j­ga Nar­o­dów Komis­ja Edukacji Nar­o­dowej pełniła funkcję cen­tral­nego organu władzy oświa­towej.

Dzię­ki Komisji Edukacji Nar­o­dowej udało się m.in. dokon­ać reformy szkol­nict­wa i opra­cow­ać nowe pro­gramy naucza­nia w duchu umi­arkowanego oświece­nia. W rocznicę powoła­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej obchodz­imy Dzień Edukacji Nar­o­dowej potocznie zwany Dniem Nauczy­ciela. Z tej okazji w naszej szkole Samorząd Uczniows­ki przy­go­tował uroczysty apel.

Fotorelac­ja: