Polska złota jesień

Pod­czas jesi­en­nego spaceru uczniom klas 4A i 4B udało się znaleźć prawdzi­we skar­by natu­ry. Na lekc­jach przy­rody zostały one uwiecznione w postaci jesi­en­nego pejza­żu. Wyko­rzys­tu­jąc sprzęt otrzy­many z pro­jek­tu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI pow­stały prawdzi­we dzieła sztu­ki. Zaprasza­my do oglą­da­nia naszej wirtu­al­nej wys­tawy.