Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej

20 październi­ka 2023r. miała miejsce niezwyk­le waż­na dla życia szkoły uroczys­tość ślubowa­nia i pasowa­nia uczniów klasy pier­wszej. To emocjonu­jące wydarze­nie jest piękną, szkol­ną trady­cją kul­ty­wowaną od lat. Pier­ws­zok­lasiś­ci przy­go­towywali się do tego dnia wytr­wale i staran­nie. Były tańce, śpiew, prezen­tac­ja, test ślubowa­nia na pier­wsza­ka. Ter­az są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej ważnej uroczys­toś­ci.

Gale­ria zdjęć