Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książek dla młodzieży

25 październi­ka 2023 r. w sali wid­owiskowej LUNA odbyło się spotkanie z panią Agniesz­ka Kul­bat — pro­fil autors­ki — autorką powieś­ci dla młodzieży pt. „Buj­da”, cyk­lu fan­ta­sy pt. „Mojra” i współau­torką antologii opowiadań pt. „Kwiat papro­ci i inne leg­endy słowiańskie”. Wzięli w nim udzi­ał uczniowie klas 6b oraz 7a. Orga­ni­za­tor wydarzenia — Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy z Żarskim Domem Kul­tu­ry.

Pod­czas spotka­nia przed­staw­iciel­ka pokole­nia młodych pis­arzy opowiedzi­ała o swoich pas­jach takich jak gra na fle­cie, karate oya­ma i oczy­wiś­cie tworze­nie książek. Pani Agniesz­ka zachę­ciła młodzież do pisa­nia włas­nych utworów i udzieliła wielu cen­nych wskazówek doty­czą­cych wyda­nia książ­ki. Później pis­ar­ka w ciekawy sposób przy­bliżyła świat jed­nego ze swoich dzieł — „Mojra. Przek­lęte dzieci Ina­yari”. Uczest­ni­cy spotka­nia mieli również możli­wość zadawa­nia autorce pytań, z czego chęt­nie korzys­tali. Na zakończe­nie przyszedł czas na pod­pisy­wanie książek.
Dzięku­je­my za zaprosze­nie 😉